Perífrasis d'obligació

Selecciona les respostes correctes tenint en compte que pot haver-ne més d'una.